Skip to main content

ОБЩИ УСЛОВИЯ

НА ФОНДАЦИЯ „Дари Време“

Фондация „Дари Време“ е българско юридическо лице със стопанска цел, действащо в обществена полза с БУЛСТАТ 206058763 и адрес на управление:

Държава: БЪЛГАРИЯ
Област: София (столица), Община: Столична
Населено място: гр. София, п.к. 1404
р-н Триадица
ж.к. Стрелбище, бул./ул. Нишава № 111, ап. 13 Телефон: 0883444515
Адрес на електронна поща: info@darivreme.com, Интернет страница: darivreme.com

 1. ЦЕЛИ НА ФОНДАЦИЯТА

 

Мисия – Ние знаем,че много хора в България нямат равен достъп до образование и  до услуги, което се отразява върху тяхното качество на живот. Затова работим върху подобряване качеството на живот на хора в бедност и хора поставени в социално изключване. Ние предоставяме професионални и образователни услуги, а нашият най-ценен капитал е мрежата ни от експертни дарители на време.

Визия – подобрено качество на живот и равен достъп до услуги и образование за хора в социално изключване

 1. Подобряване на качеството на живот на хора в социално изключване.
 2. Осигуряваме намалени услуги за хора, които са в социално изключване. Намалението на тези услуги достига до 80% или сумата от 20лв. Обектите, които се възползват от това намаление се наричат „социални обекти“.
 3. При възможност, закупуване на нужните компоненти към социланите обекти.
 4. Изграждане на мрежа от професиоалисти, които даряват времето си на месечна база.
 5. Търсене на нови методи и начини начин за подпомагане на благотворителни инициативи и каузи;
 6. Набиране на материални средства и пособия, както и оказване на морална подкрепа на лица в затруднено социално и материално положение, както и такива със здравословни проблеми, възрастни хора, душевно болни, деца без родители и други нуждаещи се;
 7. Развитие и популяризиране на доброволчеството и дарителството от страна на физически и юридически лица;
 8. Защита на професионалните, социалните и други конституционни права на лица в в затруднено социално и материално положение, както и такива със здравословни проблеми, възрастни хора, душевно болни, деца без родители и други нуждаещи се;
 1. ДАРИТЕЛИ НА ВРЕМЕ
  1. Дарители на време са частни лица или фирми, които даряват част от времето си на фондацията.
  2. Дарителите на време могат да бъдат анонимни при тяхно желание.
  3. Всеки дарител на време може да избере по колко часа на месец да дарява. Всеки дарител на време може да прекрати договорните взаимоотношения с един месец предизвестие.
  4. При подписването на договор, дарителите на време ще получат документ за данъчни облекчения.
  5. Дарителите на време извършват стопанска дейност и даряват стойността им на фондацията.
   1. В сценарий едно, дарителя на време извършва услугата и фондацията издава факура за извършените услуги към фирмата или частно лице.
   2. В сценарий две, дарителя на време извършва заплатената услуга като издава фактура за извършените услуги след което прехвърля средствата към фондацията.
   3. В сценарий три, дарителя на време извършва услуга към човек в нужда и предлага намаление на услугите си в рамките на 80% или 20лв.

 

 1. СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ
 1. Проучване и идентифициране на конкретни каузи.

а) Фондацията събира информация, предоставена доброволно от трети лица за възможни каузи, които да бъдат подпомогнати от Фондацията
б) Фондацията проучва и анализира предложения по отношение на това дали отговарят на целите на Фондацията, както и дали инициатива на Фондацията може да подобри средата, условията на живот и/или да донесе положителни емоции на лицата от съответните каузи;
в) Фондацията избира конкретни каузи, на които да помогне по избран от Фондацията начин
г) За каузи, които няма да могат да бъдат подпомогнати от Фондацията, Фондацията може да споделя със свои партньори за съответната кауза и нуждите на каузата;

 1. Работа с партньори и социално активни хора.

а) Фондацията развива трайни отношения с партньори, които могат да осигурят нужните ресурси за реализиране на целите на Фондацията. Партньорите включват компании и организации, които могат да осигурят физическа инфраструктура, продукти и/или услуги за провеждане на инициативи на Фондацията, както и да осигурят продукти и/или услуги за самите каузи;
б) Фондацията участват в събития, организирани от трети страни и/или съорганизирани от Фондацията и/или организирани от Фондацияата, когато тези събития касаят въпроси в областта на целите на Фондацията или конкретни каузи, подкрепяни от Фондацията;

 1. Работа с институции и организации. Разработване и участие в проекти.

а) Фондацията ще развива трайни отношения с релевантните институции и организации в България и чужбина за постигане на целите на Фондацията;
б) Фондацията ще участва в разработването и в управлението на проекти, финансиране от български институции, от фондовете на ЕС, международни фондове и инициативи, както и на други донорски и/или финансиращи фондове, организации и институции;

 1. Благотворителна дейност. Благотворителни инициативи.

а) Фондацията осъществява благотворителна дейност към избраните от Фондацията каузи;
б) Фондацията поддържа една или няколко сметки във финансови институции във връзка с осъществяването на благотворителната дейност, както и на дейността на Фондацията.
г) Фондацията може да подкрепя инициативи, в т.ч. и благотворителни инициативи, ако те отговарят на целите на Фондацията.

д) Фондацията си запазва правото да откаже монетарна или немонетарна помощ без да бъде давано обяснение. Същото се отнася и за квалифицирани социални обекти. Фоднацията има право да отказва обекти, които са в зони, които потенциално биха застрашили сигурността на хората свързани с фондацията.

III. Информационен сайт.

Фондацията поддържа информационен сайт, на който предоставя информация за Фондацията, за подкрепяните от Фондацията каузи, за основни партньори на Фондацията, както и друга релевантна информация за целите на Фондацията по преценка на Фондацията.

Достъпът до сайта и използването му са подчинени на следните „Общи условия за използване” и на всички съответни приложими закони. С посещаването и/или използването на Уебсайта вие се съгласявате да спазвате настоящите Общи условия за използване, затова ви молим да ги прочетете внимателно, преди да продължите с разглеждането на уебсайта.

В общите условия под „този уебсайт” се разбира сайтът на фондация „Дари Време“, който съдържа връзки и към други сайтове на наши партньори в Интернет.

Уебсайтът може да съдържа елементи, които са защитени от националните, европейски и международни закони за авторски и други права на интелектуална собственост, като например (но без ограничаване до изброените) търговски марки, търговски наименования, снимки, видео, текстове и графичния дизайн на Уебсайта (наричани по-нататък Съдържание). При спазване на всички допълнителни ограничения, произтичащи от приложимите закони, за защита на тези права се прилагат следните ограничения при използването на уебсайта.

Уебсайта е платформа за услуги, предлагани от дарители на време. Въпреки, че полагаме необходимите стъпки за контрол на качеството, Фондация Дари Време не носи отговорност за извършените услуги или какъвто и да е бил вид стопанска дейност предлагана от трети лица, фирми или служителите на фондацията. Фондацията не е посредник при взаимоотношенията между частни лица, фирми и организация. Очакваме, че ще проявите необходимото внимание при използването на услугите предложени на платформата. Фондацията не поема отговорност за психически, физически или материални щети, възникнали в резултат на участия, обучения или усуги публикувани в сайта.

Използвайки сайта, вие се съгласявате, че осъзнавате и приемате този риск. Фондацията не поема отговорност за коректността, актуалността и сигурността на съдържанието и информацията в сайта.

 

 1. ОГРАНИЧЕНИЯ

Нито една част от този уебсайт не може да бъде копирана по електронен или друг начин, освен до степен, необходима за ефективни справки в Уебсайта и за използване на предлаганите от него услуги.

Фондация „Дари Време“ ви позволява да ползвате Уебсайта и Съдържанието му единствено за персонални дарителски и информационни цели – при положение, че спазвате всички указания за авторски права и други указания за собственост – и забранява използването на Уебсайта и Съдържанието му за всякакви търговски цели освен ако не е позволено от администраторите на сайта.

В този сайт може да има връзки към външни уебсайтове. Препратките към външни сайтове са поставени единствено за ваше улеснение и фондация „Дари Време“ не носи отговорност за собствениците и операторите на тези уебсайтове или за услуги, предоставени на тях, нито за тяхното съдържание; не приема и не се обвързва с условия, гаранции или други декларации, свързани с тях, и не приема задължения, свързани с тях (вкл. задължения, произтичащи от иск за нарушаване на правата върху интелектуална собственост на трети лица, въз основа на съдържанието на някой от уебсайтовете, към които има връзки, включени в този сайт).

С приемане на настоящите Общи условия за ползване нямате право да възпроизвеждате (чрез разпечатване, запазване върху носител или по друг начин), разпространявате, излъчвате, променяте по какъвто и да е начин, както и по друг начин да използвате материали, включени в този уебсайт, освен по начините, допустими съгласно Общите условия. Тези ограничения важат за целите материали или за части от тях.

Нямате право да премахвате от материалите, копирани или разпечатани от този уебсайт, предупредителните указания за авторско право, търговските марки или друга интелектуална собственост, съдържаща се в оригинала.

 1. Условия за квалификация

Фондация Дари Време използва квалификационен процес чрез който да избира социалните си дейности. Апликантите трябва да отговарят на над 60% от изброените условия:

 • Месечните доходи на апликанта не надвишават една минималната работна заплата. В тазу сума влизат заплати, помощи, дарения от други организации.
 • Жилището, в което се помещава е под наем или е предоставено от община за временно ползване. Апликанта няма други имоти от които да получава допълнителни приходи.
 • Апликанта не работи
 • Апликанта получава помощи
 • Апликанта има ТЕЛК
 1. ХИПЕРВРЪЗКИ

Посещаването на Уебсайта с автоматични средства (напр. чрез използване на „паяци” или „автоматични ботове” с цел системно извличане на информация за него или с цел функционално свързване на Съдържанието на Уебсайта към друг уебсайт не е разрешено.

Забранено е поставянето на хипервръзка по такъв начин, че интернет потребителят вижда Уебсайта в рамките на друг уебсайт.

VII. ЗЛОУПОТРЕБА

Използването на Уебсайта или на Съдържанието по начин, който затруднява останалите посетители, нарушава правата им, прекъсва правилното функциониране на уебсайта по друг начин или оказва неблагоприятно влияние върху предоставената информация и/или софтуера, който контролира функционирането й, е строго забранено. Използването на Уебсайта чрез заобикаляне на мерките за защита на запазените му части не е разрешено. Използването на Уебсайта, смятан в границите на разумното за представляващ или насърчаващ поведение, което би могло да се счита за криминално престъпление, да дава повод за търсене на гражданска отговорност или да противоречи по друг начин на законодателството на някоя държава, е забранено.

VIII. ОТГОВОРНОСТ

Фондация „ДАРИ ВРЕМЕ“ не носи отговорност за евентуални вреди, причинени вследствие от ползването или изтеглянето на каквито и да било материали или общо информация от този уебсайт. Употребата на материали или позоваването на такива е изцяло отговорност на потребители на уебсайта и същите носят изцяло отговорност за всички претенции на трети лица спрямо фондация „ДАРИ ВРЕМЕ“, предявени на базата употреба или злоупотреба с уебсайта от негови потребители.

Фондация „ДАРИ ВРЕМЕ“ си запазва правото да търси обезщетение по общия граждански ред за всички случаи на понесени вреди и платени компенсации на трети лица от потребителите на уебсайта, причинили същите тези вреди.

 1. ЛИЧНА ОТГОВОРНОСТ

Използването на всеки материал и/или данни, изтеглени или получени по друг начин чрез или от Уебсайта, е по ваше собствено усмотрение и на ваша отговорност.

Вие поемате всички отговорности, произтичащи от вашето използване на Уебсайта или услугите. Вие поемате задължението да компенсирате фондация „ДАРИ ВРЕМЕ“ за понесени загуби, щети или отговорности, както и за всяка претенция или процесуални действия, които бъдат или заплашват да бъдат предприети спрямо фондация „ДАРИ ВРЕМЕ“ във връзка с вашето използване на Уебсайта или услугите.

 1. ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Ние обработваме и използваме данните, събрани или предоставени от посетителите на нашия Уебсайт, съгласно действащите нормативни разпоредби относно поверителността и защитата на личните данни. Включените на Уебсайта връзки към други сайтове не попадат в обхвата на декларацията за поверителност и защита на личните данни.

Когато посещавате нашия Интернет сайт, сървърите ни автоматично записват и анализират техническите данни за вашия достъп, като например вашия IP адрес, предоставен от Вашия интернет доставчик, информация за интернет браузъра, който използвате, Интернет сайта, от който ни посещавате, включително дата и час на всяко посещение. Тези данни остават анонимни и не могат да бъдат свързани с конкретно лице. Ние използваме тези данни, за да анализираме кои секции на сайта ни представляват най-голям интерес за вас, с цел да подобрим съдържанието и да направим нашия сайт по-интересен и по-удобен за ползване от потребителя, както и да установим всякакви технически проблеми във възможно най-кратък срок. Можете да използвате повечето секции на уеб страницата без да ни предоставяте лични данни. Ние използваме предоставените от вас данни единствено ако това е абсолютно необходимо и само при положение, че същите се предоставят от вас доброволно и съзнателно, например с цел онлайн дарения и абонамент за електронен бюлетин.

Информацията и личните данни, които предоставяте на уеб страницата на фондация „ДАРИ ВРЕМЕ“, не са публични и няма да бъдат разкривани на трети лица, освен в случаите, предвидени от закона или когато това е необходимо за извършване на заявените от Вас дейности. Фондацията гарантира, че името и адресът Ви няма да бъдат продавани, заменяни или отдавани под наем, ще бъдат използвани само за кореспонденция и ще бъде спазвана пълна конфиденциалност.

 1. ДЕКЛАРИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

С публикуването на Вашите лични данни в някоя от секциите на уеб страницата на фондация „ДАРИ ВРЕМЕ“, вие декларирате, че:

 1. Предоставяте Вашите лични данни доброволно;
 2. Давате съгласие предоставените от Вас лични данни да бъдат съхранявани, обработвани и предоставяни от фондацията съгласно настоящите Общи условия и действащите в Република България нормативни актове;
 3. Давате Вашето съгласие да ви изпращаме съобщения относно дейността на фондацията, включително организираните от нас събития и кампании и начина на разходване на дарените ни средства
 4. Имате право да откажете да дадете съгласие за обработване на личните Ви данни или да оттеглите вече даденото съгласие по всяко време с предизвестие до фондацията;.
 5. Запознат/а сте с правата Ви на достъп и на коригиране на събраните данни чрез подаване на заявление до фондацията, както и с последиците от отказ за предоставяне на данните.

XII. ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Финансова информация за потребителите, ползващи услугата за онлайн дарения, не попада в базата данни на фондация „ДАРИ ВРЕМЕ“, а се предава директно към системите за онлайн разплащания на ePay, ePay World, Patreon, EasyPay и PayPal. След завършване на регистрацията в специализираната секция на уебсайта заявената сума за дарение се превежда автоматично към дарителската сметка на фондацията.

 1. Клиентът има възможност да дарява, за да бъде закупен продукт от сайта на Дари Време, в един от следните варианти: банков превод, плащане чрез ePay, ePay World, Patreon, EasyPay и PayPal.
 2. Всеки клиент може да се откаже от направената от него поръчка за услуга, предоставена от Фондация „Дари Време“, в срок не по-късно от 48 часа след заявяване на сайта на Фондацията. При отказ от поръчка в регламентирания срок, клиентът не дължи такса.
 3. При отказ от направена поръчка до 48 часа преди предоставяне на услугата, в случай, че плащането е извършено чрез банкова карта, Фондация „Дари Време“ възстановява в срок до 3 работни дни заплатените суми чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е направено плащането или посочена от потребителя негова банкова сметка.
 4. Онлайн даренията се извършват в съответствие с Общите условия за ползване на системите за онлайн разплащания на ePay, ePay, Patreon, World, EasyPay и PayPal.

XIII. ДАРЕНИЕ ЗА КАУЗА НА ФОНДАЦИЯ „ДАРИ ВРЕМЕ“

Дарението е парично и се извършва по електронен или банков път. Дарителят има възможност да избере измежду възможностите за извършване на даренията, описани в съответната секция в сайта на фондация „ДАРИ ВРЕМЕ“. Дарителите имат възможност, освен дарение, да закупят дадения необходим предмет и да го предоставят на Фондацията, която от своя страна да го предаде към конкретния проект.

Даренията, извършени в течение на календарната година, се признават съгласно разпоредбите на чл. 31 ал. 1 т. 14 от Закона за корпоративното подоходно облагане и чл. 22 ал. 1 т.”л” от Закона за облагане доходите на физическите лица.

XIV. СПИРАНЕ НА АБОНАМЕНТНИТЕ/ПЕРИОДИЧНИ ПЛАЩАНИЯ

За прекратяване на абонаментните/периодични плащания, е необходимо да ни уведомите писмено като се свържете с нас на имейл info@darivreme.com

 1. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ И В ПОДДРЪЖКАТА НА УЕБСАЙТА

Фондация „ДАРИ ВРЕМЕ“ може периодично да извършва промени в Общите условия за ползване и в ограничаването на отговорността, установени по-горе. При влизането си в този уебсайт вие приемате действащите в момента общи условия, както и ограничаването на отговорността. Вие сте задължени да спазвате всички изменения и поправки, поради което е необходимо да посещавате периодично тази уебстраница, за да преглеждате актуалните за момента Общи условия за ползване.
Фондацията може по всяко време да променя формата и съдържанието на уебсайта.
Фондацията може по всяко време да спре функционирането на този уебсайт с цел обновяване на съдържанието или по друга причина.
Фондацията си запазва правото да прекрати достъпа до този уебсайт по всяко време без предизвестие.

XVI. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Страните ще полагат всички усилия, за да разрешат всякакви спорове, противоречия или претенции, произтичащи от или във връзка с настоящите Общи условия по взаимно съгласие.

Всякакви спорове, породени от настоящите Общи условия – освен ако бъдат разрешени по взаимно съгласие в срок от 60 (шестдесет) дни след получаването на искането на някоя от страните, се отнасят за разрешаване пред компетентния български съд.

 

Споразумение между Фондацията и Дарителите на време

Всички ние приемаме каузата на “Дари време” изключително сериозно и присърце. За това, ставайки част от нашите дарители, всеки един от нас се съгласява на няколко простички, но важни правила.

Дарителите на време трябва:
 1. Да бъдат професионалисти във времето прекарано асоциирани с Фондацията.
 2. Да се отнасят с уважение и разбиране към клиентите на Фондацията.
 3. Да даряват между 4 и 12 часа на месец от времето си като хронологична или монетарна стойност.
 4. Да са изрядни в документацията към Фондацията и към други правителствени органи.
 5. Споразумението между дарителите и Фондацията е валидно за една година, а при желание – може да се поднови.
 6. При възможност необходимите консумативи се покриват от Фондацията.
Видове дарители на време (изобразено по хубав и ясен начин):
 • Иван работи като психотерапевт и всеки месец дарява монетарната стойност на 4 часа от работата си. В случай на ставка от 50.00 лв – Иван превежда 200.00 лв на фондацията като дарение.
 • Николай също дарява 4 часа от времето си на месец и се занимава с електротехнически услуги.
  Николай извършва 2 часа работа на стойност 2х50.00 лв=100.00 лв и 2 часа работа за социален клиент на стойност 2х50.00 лв с 90% намаление (или 10.00 лв). Николай дарява на фондацията 100.00 лв + 10.00 лв. = 110.00 лв.